scratchiing test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratchiing test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratchiing test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratchiing test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratchiing test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử kiều xung (xác định độ cứng)