scratch-wig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch-wig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch-wig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch-wig.

Từ điển Anh Việt

  • scratch-wig

    /'skrætʃwig/

    * danh từ

    bộ tóc giả che một phần đầu