sampling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling.

Từ điển Anh Việt

 • sampling

  * danh từ

  sự lấy mẫu

  oil sampling: sự lấy mẫu dầu hoả

 • sampling

  (thống kê) sự lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu

  s. with replacement sự lấy mẫu có hoàn lại

  s. of attributes phương pháp lấy mẫu định tính

  acceptance s. kiểm tra thu nhận theo mẫu

  biased s. sự lấy mẫu chệch

  bulk s. sự lấy mẫu chùm

  capture release s. mẫu thả bắt

  crude s. sự lấy mẫu thô sơ

  direct s. sự lấy mẫu trực tiếp

  double s. sự lấy mẫu kép

  grrid s. sự lấy mẫu mạng lưới

  indirect s. sự lấy mẫu gián tiếp

  intact group s. sự lấy mẫu theo cả nhóm

  lattice s. sự lấy mẫu mạng lưới

  lottery s. sự lấy mẫu sổ số

  model s. phương pháp lấy mẫu [mô hình, thử]

  multipphase s. sự lấy mẫu nhiều pha

  multi-stage s. sự lấy mẫu nhiều tầng

  optional s. sự lấy mẫu tuỳ ý

  proportional s. phương pháp lấy mẫu tỷ lệ

  quasi-random s. sự lấy mẫu tựa ngẫu nhiên

  single s. sự lấy mẫu đơn

  time s. lượng tử hoá theo thời gian

  unbias(s)ed s. sự lấy mầu không chệch

  unitary s. sự lấy mẫu đơn

  weighted s. (thống kê) sự lấy mẫu có trọng số

  zonal s. (thống kê) sự lấy mẫu [theo đới, theo lớp]

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sampling

  * kinh tế

  mẫu

  mẫu thử

  mẫu thử miễn phí

  sự chuẩn bị mẫu

  sự lấy mẫu

  trình tự lấy mẫu

  việc lấy mẫu

  việc lấy mẫu, trình tự lấy mẫu

  * kỹ thuật

  lấy mẫu

  phương pháp lấy mẫu

  sự lấy mẫu

  thiết bị lấy mẫu

  điện:

  cách lấy mẫu

  việc lấy mẫu

  xây dựng:

  sự lấy mẫu đất

  cơ khí & công trình:

  sự lấy mẫu thử

  sự phân tích mẫu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sampling

  (statistics) the selection of a suitable sample for study

  measurement at regular intervals of the amplitude of a varying waveform (in order to convert it to digital form)

  Similar:

  sample distribution: items selected at random from a population and used to test hypotheses about the population

  Synonyms: sample

  sample: take a sample of

  Try these new crackers

  Sample the regional dishes

  Synonyms: try, try out, taste