sample nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample.

Từ điển Anh Việt

 • sample

  /'sɑ:mpl/

  * danh từ

  mẫu, mẫu hàng

  to send something as a sample: gửi vật gì để làm mẫu

  * ngoại động từ

  lấy mẫu, đưa mẫu

  thử

  to sample a new restaurant: đi ăn thử một quán mới

 • Sample

  (Econ) Mẫu.

  + Mọi tập các quan sát hay các số liệu đo được đối với một biến cụ thể nào đó, mà không gồm tất cả các quan sát có thể có.

 • sample

  (thống kê) mẫu

  artificial s. mẫu nhân tạo, mẫu giả

  balanced s. mẫu cân bằng

  concordant s. mẫu phù hợp

  duplicate s. bản sao mẫu

  exceptional s. mẫu ngoại lệ

  interpenetrating s.s (thống kê) các mẫu thâm nhập vào nhau

  judgement s. mẫu hoàn toàn ngẫu nhiêm

  list s. mẫu lấy trogn danh sách

  master a. mẫu cả

  matched s.s mẫu sóng đôi

  quota s. mẫu theo nhóm

  representative s. mẫu đại diện

  stratified s. mẫu phân lớp

  systematic s. mẫu hệ thống

  tow-stade s. mẫu hai tầng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sample

  * kinh tế

  bản trích

  chọn bộ phận mẫu (trong thống kê, trong thăm dò dư luận)

  chọn mẫu

  điều tra chọn mẫu

  đưa mẫu

  hàng mẫu

  lấy mẫu thử

  mẫu

  mẫu chọn điều tra

  mẫu hàng

  mẫu thử

  nếm thử (rượu, thức ăn...)

  * kỹ thuật

  dưỡng

  lấy mẫu

  lấy mẫu thử

  mẫu

  mẫu đại diện

  mẫu đất

  mẫu điển hình

  mẫu đo

  mẫu thử

  mẫu vật

  phiên bản

  sự lấy mẫu

  thực thể

  trường hợp

  vật làm mẫu

  vật mẫu

  ví dụ

  y học:

  nhóm mẫu, lấy mẫu

  xây dựng:

  như nhau

  cơ khí & công trình:

  mẫu hàng

  phân tích mẫu

  toán & tin:

  mẫu, lấy mẫu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sample

  a small part of something intended as representative of the whole

  all or part of a natural object that is collected and preserved as an example of its class

  take a sample of

  Try these new crackers

  Sample the regional dishes

  Synonyms: try, try out, taste

  Similar:

  sample distribution: items selected at random from a population and used to test hypotheses about the population

  Synonyms: sampling