sample bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample bag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample bag

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    túi mẫu