sample house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample house

    * kinh tế

    trạm lấy mẫu