sample mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ chọn lọc

    chế độ lọc lựa