sample design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample design

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết kế mẫu