sample size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample size

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kích thước mẫu