sample thief nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample thief nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample thief giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample thief.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample thief

    * kinh tế

    bơm hút để lấy mẫu