sample weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample weld

    * kỹ thuật

    mối hàn kiểm tra

    mối hàn thử