sample bucket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample bucket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample bucket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample bucket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample bucket

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng đựng mẫu