sampling moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling moment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mômen mẫu