sampling by chance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling by chance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling by chance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling by chance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling by chance

    * kinh tế

    lấy mẫu may rủi, ngẫu nhiên