sampling units nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling units nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling units giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling units.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling units

    * kinh tế

    đơn vị chọn mẫu