sampling theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling theory

    * kỹ thuật

    lý thuyết lấy mẫu