sampling pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling pump

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy bơm lấy mẫu