sampling location nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling location nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling location giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling location.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling location

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự định vị lấy mẫu