sampling point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling point

    * kỹ thuật

    điểm lấy mẫu