sampling action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling action

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    tác động lấy mẫu