sampling spoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling spoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling spoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling spoon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling spoon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thìa lấy mẫu đất