sampling plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampling plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampling plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampling plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sampling plan

    * kỹ thuật

    lập kế hoạch trích mẫu

    cơ khí & công trình:

    kế hoạch lấy mẫu