pump turbine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump turbine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump turbine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump turbine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump turbine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy tuabin-bơm