pumpability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumpability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumpability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumpability.

Từ điển Anh Việt

  • pumpability

    * danh từ

    khả năng bơm