pumpkin ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumpkin ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumpkin ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumpkin ash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pumpkin ash

    timber tree of central and southeastern United States having hairy branchlets and a swollen trunk base

    Synonyms: Fraxinus tomentosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).