pumping up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumping up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumping up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumping up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pumping up

    * kỹ thuật

    bơm bánh xe