pumping well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumping well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumping well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumping well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pumping well

    * kỹ thuật

    giếng bơm