pumping-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumping-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumping-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumping-out.

Từ điển Anh Việt

 • pumping-out

  * danh từ

  sự bơm ra, sự hút ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pumping-out

  * kỹ thuật

  sự hút ra

  sự rút khí

  điện lạnh:

  sự bơm ra