pump, jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump, jet

    * kỹ thuật

    bơm phụt