pump, deep well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, deep well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, deep well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, deep well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump, deep well

    * kỹ thuật

    bơm giếng sâu