pump, single acting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, single acting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, single acting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, single acting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump, single acting

    * kỹ thuật

    bơm chuyển động đơn