pump, deep will nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, deep will nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, deep will giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, deep will.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump, deep will

    * kỹ thuật

    bơm giếng sâu