pump, diaphragm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, diaphragm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, diaphragm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, diaphragm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump, diaphragm

    * kỹ thuật

    bơm có màng chắn