pump, gas lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, gas lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, gas lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, gas lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump, gas lift

    * kỹ thuật

    bơm xăng