pump, rotary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, rotary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, rotary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, rotary.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump, rotary

    * kỹ thuật

    bơm hồi chuyển

    bơm quay