pump, double-acting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, double-acting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, double-acting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, double-acting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump, double-acting

    * kỹ thuật

    bơm cử động kép