pump-brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump-brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump-brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump-brake.

Từ điển Anh Việt

  • pump-brake

    /'pʌmpbreik/

    * danh từ

    (hàng hải) tay bơm (trên tàu thuỷ)