pump plugger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump plugger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump plugger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump plugger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump plugger

    * kỹ thuật

    pittông bơm