pump ram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump ram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump ram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump ram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump ram

    * kỹ thuật

    pittông bơm