prompt side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt side.

Từ điển Anh Việt

  • prompt side

    /prompt side/

    * danh từ

    sân khấu phía tay trái diễn viên