prompt delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt delivery

    * kinh tế

    giao (hàng) ngay

    giao hàng ngày

    giao ngay