prompt-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt-box.

Từ điển Anh Việt

  • prompt-box

    /prompt-box/

    * danh từ

    (sân khấu) chỗ người nhắc ngồi