prompt ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt ship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt ship

    * kinh tế

    tàu có ngay