prompt sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt sale

    * kinh tế

    bán ngay