prompt neutron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt neutron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt neutron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt neutron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt neutron

    * kỹ thuật

    nơtron nhanh

    nơtron tức thời