prompt service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt service

    * kinh tế

    dịch vụ nhanh