prompting facility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompting facility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompting facility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompting facility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompting facility

    * kỹ thuật

    phương thức đề nghị

    điện tử & viễn thông:

    kiểu đề nghị