prompt-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt-book.

Từ điển Anh Việt

  • prompt-book

    /prompt-book/

    * danh từ

    (sân khấu) kịch bản dùng cho người nhắc