prompt character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt character.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt character

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ký tự nhắc, dấu nhắc