prompt gamma radiation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt gamma radiation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt gamma radiation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt gamma radiation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt gamma radiation

    * kỹ thuật

    bức xạ gamma tức thời